مشارکت در ساخت

برای مشارکت در ساخت پروژه های خود با ما تماس بگیرید

شماره های تماس : 22334455

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد
اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد
برای قرارداد های مشارکت درساخت ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف و توافق کرد

اطلاعات بیشتر