X
09122591063 - 021 - 44861084

اهداف همايش:

بررسی علل کامیابی یا عدم توفیق اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه ساختمان
بستر سازی تبیین الزامات تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه ساختمان، مسکن و شهرسازی
شناسایی سهم، نقش و اثر دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه
ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی
تحلیل وضعیت موجود در حوزه ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی
تبیین وضعیت مطلوب در حوزه ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی در افق چشم انداز ایران 1404
شناسایی فرصت های پیش روی صنعت، ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی در سایه اجرای سیاست های کلی اصل 44
زمینه سازی تبیین سند بین بخشی و فرابخشی تحقق افق و آمال ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی در راستای سند
چشم انداز ایران 1404
فراهم نمودن زمینه ایجاد تشکل های مدنی دیده بانی و نظارت مردمی بر اجرای سیاست های کلی حوزه ساختمان،
مسکن و شهرسازی
بررسی و تجمیع کارشناسی قوانین و آئین نامه های حوزه ساختمان، انبوه سازی و شهرسازی.