پیشگویی

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند

Download

پیشگویی

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند

Download

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد جزئیات

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

جزئیات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

جزئیات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

جزئیات بیشتر

Automated Provisioning

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

Domain Management

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

Multi-Currency Billing

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

Integrated Support

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

Fully Customizable

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

30 Day Money Back Guarantee

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

Comments are closed.

درباره جفر

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند واين مسائل فقط مختص به اقوام قديمي و زمان گذشته نيست .بلكه هم اكنون هم وجود دارد و اتفاقا طرفداران پروپا قرصي در تمام دنيا نيز دارد.و شما اگر به دورو برخود نگاهي بيافكنيد در همه جا مي توانيد اثري از آن را مشاهده كنيد. هر مجله و روزنامه اي يك ستون ثابت به نام فال روزانه يا هفته را دارد. هر روز كتب جالبي دراين باب درتمام دنيا به نشرمي رسد كه بيشترين خريدارها را نيزدارد. عده زيادي دردنيا پيشگويي را شغل خود قرارداده و ازاين طريق ارتزاق مي نمايند. مردم هم براي اطلاع از امور مخفي و مورد علاقه خود به آنها مراجعه مي كنند. حتي گاهي دراخبار مي شنويم كه، بزرگترين سياستمداران دنيا با فال بينان مشورت مي كنند.