1

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

انسان نيز تلقين پذير است و همينكه شما به كسي بگوئيد برايت سحر كرده اند فكر او را مشغول كرده ايد و عاقبت به اين نتيجه مي رسد كه باز هم به آن فردي كه اين حرف را زده مراجعه كند تا گره اي از مشكل او بگشايد.

بسم الله الرحمن الرحيم


پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند واين مسائل فقط مختص به اقوام قديمي و زمان گذشته نيست .بلكه هم اكنون هم وجود دارد و اتفاقا طرفداران پروپا قرصي در تمام دنيا نيز دارد.و شما اگر به دورو برخود نگاهي بيافكنيد در همه جا مي توانيد اثري از آن را مشاهده كنيد. هر مجله و روزنامه اي يك ستون ثابت به نام فال روزانه يا هفته را دارد. هر روز كتب جالبي دراين باب درتمام دنيا به نشرمي رسد كه بيشترين خريدارها را نيزدارد. عده زيادي دردنيا پيشگويي را شغل خود قرارداده و ازاين طريق ارتزاق مي نمايند. مردم هم براي اطلاع از امور مخفي و مورد علاقه خود به آنها مراجعه مي كنند. حتي گاهي دراخبار مي شنويم كه، بزرگترين سياستمداران دنيا با فال بينان مشورت مي كنند.

بسم الله الرحمن الرحيم

همواره در دنياي امروز وجود پديدههاي نوين و ابزارهاي جديد فروش بايستي مد نظر قرار گيرد زيرا تنوع محصولات و وسعت گزينههاي بسيار، در كالاها باعث گستردگي حوزه سليقه و انتخاب خريداران نيز شده است بنابراين كالاهاي عرضه شده بايستي به عنوان يك وسيله آماده،تسريع و تسهيل كننده، قابليت تفهيم يك انفجار فكري در مشتريان با افكار متعدد را داشته باشد تا در حافظه مشتري بماند و شرايط تغيير سليقه مشتري ما را فراهم سازد و از آن پس همواره قدردان سرويس خوب و ويژهاي كه شما براي ايشان تهيه كردهايد باشد. شركت دنیای اشانتیون با سالها تجربه ,توانسته بهترين ايدهها را با مناسبترين قيمتها عرضه كند و به جراًت ادعا داريم بهاي كالاهايي كه ارائه ميكنيم بيست تا سي درصد از بهاي كالاهاي مشابه پايينتر است.

      بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند

      بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند

     بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگويي ، ارتباط با عالم غيب، فال بيني، و اموري از اين دست از تاريخچه اي به اندازه قدمت خود انسان برخوردار است. هزاران سال است كه انسانها از هر نوع و نژاد و ملتي و در چهار گوشه جهان به اعمالي براي خبر گرفتن ازعالم غيب متوسل مي شوند