استقبال بی نظیر از اولین سمینار مدیریت خون بیماردرایران- ۱۸ آذر ۱۳۹۳

دکتر زالی رییس اولین سمینار مدیریت خون بیماردر ایران: مدیریت مصرف خون باید در بیمارستانها نهادینه شود

اولین سمینار مدیریت خون بیمار در تاریخ ۱۸ آذر۹۳ برگزار می شود-یکروزه و دارای ۶ امتیاز

اولین کنگره مدیریت خون بیمار در ایران توسط انجمن علمی انتقال خون برگزار می شود.