آزمایشگاه پانیذسازان دانا

 

ردیف

نوع فعالیت

گستره

استاندارد

 • 1

آزمون کنترل ابعادی

تا 300 میلیمتر

ISIRI 3407

 • 2

آزمون کنترل چسبندگی

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 2809

 • 3

آزمون کنترل درجه حرارت دسته

تا 500 درجه سلسیوس

ISIRI 3407

 • 4

آزمون کنترل ضخامت پوشش

تا 60 میکرون

ISIRI 2809

 • 5

آزمون مقاومت دسته

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 3407

 • 6

آزمون میکروسکوپی

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 2809

 • 7

آزمون بازرسی چشمی

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 3407

 • 8

آزمون خوردگی

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 2809

 • 9

آزمون شوک حرارتی درب شیشه

کلیه درب های شیشه ای

BS DD CEN/TS 12983-2

 • 10

آزمون مقاومت دسته های درپوش و دستگیره های باکالیتی

کلیه مواد باکالیتی

ISIRI 3407

 • 11

آزمون نچسب بودن پوششهای نچسب

کلیه ظروف نچسب آشپزخانه ای

ISIRI 2809

 

 

© 2015 طراحی سایت گروه نرم افزاری نیووب. All rights reserved Panizsazandana.