جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري


:پس از برگزاري موفقيت آميز

نخستين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي تجارت، سرمايه گذاري، صادرات و بازاريابي در کشورهاي اسلامي

با رويکرد جمهوري اسلامي ايران

دومين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي تجارت، سرمايه گذاري، صادرات و بازاريابي در کشورهاي اسلامي

با رويکرد امارات متحده عربي

سومين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي تجارت، سرمايه گذاري، صادرات و بازاريابي در کشورهاي اسلامي

با رويکرد عراق

:و اکنون

چهارمين همايش بين المللي بررسي فرصت هاي تجارت، سرمايه گذاري، صادرات و بازاريابي در کشورهاي اسلامي

با رويکرد افغانستان ، باعنوان :

نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي بازسازي اقتصادي افغانستان

( RAFEX 2008 )