جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري


تجارت در افغانستان سرزمين فرصت هاي طلايي سرمايه گذاري


امروز، افغانستان حتي اگر سرزمين روياها نباشد، بدون ترديد سرزمين فرصت هاي بي شمار سرمايه گذاري است. موقعيت مساعد ژئوپولتيک افغانستان به مثابه پلي ميان آسياي جنوبي، آسياي شرقي و آسياي ميانه، فرصت مناسبي را فراهم آورده که مي تواند حجم سرمايه گذاري و تبادلات تجاري کشورمان را در افغانستان و کشورهاي منطقه بيش از پيش توسعه دهد.

در اين ميان بزرگترين همايش ونمايشگاه بين المللي بازسازي اقتصادي افغانستان (RAFEX 2008) در سال جاري در يک هم انديشي بزرگ اقتصادي با حضور صدها تن از مقامات عالي رتبه ايران و افغانستان، مديران ارشد بازرگاني و تجّار بزرگ افغانستان و مديران ارشد شرکت هاي جهاني فعال در بخش هاي مختلف اقتصادي، نقش مهم و بزرگي را در افزايش حجم مبادلات بازرگاني، افزايش سطح توليد، تبادل اطلاعات، انتقال فروش فني، ايجاد رقابت سالم داخلي و بين المللي و معرفي توانمنديهاي داخلي در کليه رشته هاي صنايع و خدمات بازرگاني ميان دو کشور اسلامي ايران و افغانستان ايفا نموده و مناسبترين شرايط را براي انجام يک داد و ستد سودآور يا برقراري ارتباط در آينده، مهيا مي سازد.

افغانستان خواهان سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي است و براي رشد اقتصادي خود بازار آزاد را انتخاب نموده و در اين بازار به دنبال تأمين نيازهاي خود از طريق محصولات با کيفيت مي باشد. در حال حاضر هزاران پروژه در افغانستان تکميل شده اند و ده ها هزار پروژه ديگر نيز وجود دارد که سرمايه گذاران، توليدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات مي توانند آنها را مديريت ، کنترل و تأمين نموده و از اين فرصت استثنائي براي جذب بازارهاي بکر و جديد بهره مند شوند.