جذابترين و سودآورترين کشور جهان براي تجارت و سرمايه گذاري

AFGHANISTAN


:در افق چشم انداز ۱۴۰۴

ايران کشوري است توسعه ِيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش

در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل


تحقق اين چشم انداز و ابعاد آن ممكن نخواهد بود مگر با بسيج كليه امكانات افكار و داشته ها بايسته ها و شايسته ها در تمام ابعاد و محور هاي اين سند بالادستي و اين ميثاق ملي كه مورد تاكيد رهبري نظام نيز مي باشد

يكي از ابعاد اين سند تاكيد بر نقش الهام بخش، فعال و موثر ايران در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، همچنين تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي مي باشد كه بدون شك تحقق اين مهم در گرو افزايش سطح مناسبات و گسترش ارتباطات در همه ابعاد سياسي ،اقتصادي –فرهنگي و مردمي است كه به نوبه خود مستلزم بكار گيري شيوه هاي نوين و اثر بخش در اين زمينه مي باشد.

گسترش روابط تجاري و اقتصادي و تبيين توانمنديها از يكسو و فرصت هاي بين كشورها و مردم منطقه از سوي ديگر يكي از الزامات تحقق سند چشم انداز ايران است به عبارت ديگر تحقق رتبه اول اقتصادي و الهام بخشي و اثر گذاري امكانپذير نخواهد بود، مگر با شناسائي فرصت هاي تجاري ، ارتباطي، سرمايه گذاري و ..بين ايران و كشورهاي منطقه و خصوصا همسايه كه برگزاري كنفرانس ها و نمايشگاه هاي بين المللي بين كشورها يكي از راههاي آزموده شده و موثر در اين راستا مي باشد .

امروز افغانستان اگر سرزمين رويا ها نباشد اما بي شك سرزمين فرصت هاي بي شمار و طلائي براي تجارت و سرمايه گذاري است و جمهوري اسلامي ايران با توجه به اشتراكات فرهنگي ، زباني ، ديني ، مذهبي مي تواند گوي سبقت در اين مسابقه را از ديگر رقبا ربوده و سردمدار همكاري، تعامل ، خلق فرصت ها واستفاده مشترك و دو جانبه از آنها باشد .از سوي ديگر تحقق رشد و توسعه افغانستان باعث كاهش فقر در آن كشور است كه بيش از هر كشور ديگري ايران از موهبت توسعه در افغانستان برخوردار خواهد شد،پر واضح است كه مرز مشترك و نسبتا وسيع بين دو كشور اگر چه يك فرصت بالقوه مي باشد اما مادامي كه كشت رو به رشد خشخاش در افغانستان كنترل نگردد شايد بيشتر جنبه تهديد به خود بگيرد كه خلق فرصت هاي سرمايه گذاري و بسيج امكانات بخش هاي دولتي ،خصوصي و تعاوني ايران در بازسازي افغانستان بدون شك مبدل اين تهديدات به فرصت خواهد بود .

به دنبال برگزاري موفق سه همايش بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري تجارت و بازاريابي در كشور هاي ايران ،امارات و عراق مفتخر است اعلام نمايد چهارمين برنامه از اين سلسله همايش هاي بين المللي را به افغانستان اختصاص داده كه برگزاري نخستين همايش و نمايشگاه بازسازي افغانستان مي تواند فصل نويني در موفقيت هاي دبيرخانه دائمي همايش هاي بين المللي كشورهاي اسلامي باشد.

اميدواريم مشاركت جميع بخش هاي حاكميتي و غير دولتي اعم از خصوصي ، تعاوني و مردم نهاد تقويت كننده ما در ادامه اين راه پر نشيب و فراز باشد و بتوانيم به هدف غائي برگزاري يك كنفرانس بين المللي براي هر يك از كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي در ابتدا و سپس ۵۷ كشور عضو سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي در ادامه باشيم.

در پايان اعلام ميدارد كه فراموش نكنيم: افغانستان خواهان سرمايه گذاري است و براي رشد اقتصادي خود ، بازار آزاد را سر لوحه برنامه هاي توسعه خود قرار داده است كه ورود به اين عرصه مي تواند آزموني جدي براي ورود به ديگر بازارهاي مبتني بر نظام بازار آزاد و رقابتي باشد چرا كه شرط موفقيت در اين رقابت كيفيت است و ورود با كيفيت به اين بازار بكر باعث خواهد شد سرمايه گذاران ،توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات بتوانند از اين فرصت استثنائي براي جذب بازارهاي جديد بهره مند شوند.

دکتر جهانبخش سنجابي شيرازي دبيرکل دبيرخانه دائمي همايش هاي اقتصادي

سيد صادق سيد بابايي دبير کل نخستين همايش و نمايشگاه بين المللي بازسازي

کشورهاي اسلامي

اقتصادي افغانستان